Ελληνικό Linux Intranet Server HOWTO Pramod Karnad, v2.11, 7 Αυγούστου 1997 Το κείμενο αυτό περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε ένα δίκτυο Intranet χρησιμοποιώντας το Linux σαν server που ενοποιεί Unix, Netware, NT και Windows μαζί. Έτσι, απλά επιτυγχάνοντας μια σύνδεση με το Linux, σας παρέχεται διαφανής πρόσβαση σε όλες τις διάφορες πλατφόρμες. Παρέχονται λεπτομερείς εξηγήσεις, για την εγκατάσταση HTTP χρησιμοποιώντας τον NCSA server και για την σύνδεση μ'αυτόν χρησιμοποιώντας TCP/IP clients από το Novell, Microsoft Windows 3.1, WFWG, Win95, WinNT και MacTCP σε Apple PowerMac. Εισαγωγή