Linux Meta-FAQ <author>Michael K. Johnson, <tt/johnsonm@redhat.com/ <inst>Översättning Kåre Hviid, <tt><htmlurl url="mailto:ukh@marijne.df.lth.se" name="ukh@marijne.df.lth.se"></tt> <date>v4.6, 6:e januari 1997 <abstract> Detta är Meta-FAQ för Linux. Det är i huvudsak en lista över värdefull information och dess källor. Kolla in dessa källor om du vill lära dig mer om Linux eller har problem och behöver hjälp. Lars Wirzenius (<tt/wirzeniu@cc.helsinki.fi/) skrev den första utgåvan av detta dokument och det upprätthålls nu av Michael K. Johnson (<tt/johnson@redhat.com/). Skicka mig e-post om du har frågor angående detta dokument. (Översättarens kommentar: Beträffande den svenska översättningen kontakta <tt> <htmlurl url="mailto:ukh@marijne.df.lth.se" name="ukh@marijne.df.lth.se"></tt>. Alla källor i detta dokument avser <bf/engelska/ dito.) </abstract> <sect>Introduktion <p><descrip> <tag/Vad är Linux?/ Linux är en oberoende implementation av operativsystems-specifikationerna för POSIX, med utökningar för SYSV och BSD, som har skrivits helt från grunden (vilket betyder att det ser ut som och beter sig precis som Unix.) Det innehåller ingen upphovsrättsskyddad kod från andra. Linux kan distribueras fritt i enlighet med GNU Public License. Det fungerar på IBM PC-kompatibler med ISA- eller EISA-buss (inklusive local bus-varianterna VLB och PCI) och en 386:a eller bättre processor. Dessutom kör det också på vissa Amiga- och Atari-datorer med MMU. Det vill säga 68020 med en extern MMU, 68030, 68040 eller 68060. Se katalogen <tt>/pub/linux/680x0</tt> vid <tt/tsx-11.mit.edu/. Stödet för Digital Alpha är nu stabilt. <em/Red Hat/ och <em/Craftworks/ har Linux-distributioner för Alphan. Stödet för Sparc är stabilt och <em/Red Hat Linux/ finns för Sparc. Man håller på att utveckla stöd för PowerPC på ett antal plattformar, så som Nubus och PCI Macintoch, Motorola Powerstack, IBM 830 och 850 och andra. Stöd för ARM och MIPS finns i olika stadier av fullständighet, men förvänta dig inte för mycket. Läs <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.announce" name="comp.os.linux.announce"></tt> istället. Se FAQ för mer exakt information om hårdvarukrav. Linux-kärnan skrevs av Linus Torvalds (<tt/Linus.Torvalds@Helsinki.FI/) från Finland och andra frivilliga. De flesta av programmen som körs under Linux är vanlig Unix freeware, många av dem kommer från GNU-projektet. <tag/Linux FAQ/ En samling av vanliga problem och dess lösningar. Svarar på många frågor snabbare än nätet. Finns lagrad på många Linux FTP-värdar (bl.a. i <tt>/pub/linux/docs</tt> på <tt/tsx-11.mit.edu/) och <tt/rtfm.mit.edu/, det allmänna arkivet för alla FAQ. <tag/Linux HOWTO-dokument (HURDÅ-dokument)/ Dessa är ungefär som FAQ:s men istället för att svara på vanliga frågor så förklarar de olika vanliga göromål, så som att beställa ett release av Linux, att sätta upp skrivartjänster under Linux, att sätta upp en enkel UUCP-feed, etc. Se <tt/sunsite.unc.edu/, katalog <tt>/pub/Linux/docs/HOWTO/</tt>, för de definitiva utgåvorna av alla engelska HOWTO:s. Andra ställen med färska kopior av HOWTO:s är <tt/ftp.cc.gatech.edu/ och <tt/tsx-11.mit.edu/. Dessutom finns det ett flertal korta dokument i fri form kallade ``mini-HOWTO:s''. Dessa dokument behandlar specifika ämnen, så som <em/BogoMIPS/ eller <em>Color-<tt/ls/</em>. Dessa finns att hitta i katalogen <tt>/pub/Linux/docs/HOWTO/mini/</tt>. (Översättarens kommentar: Svenska översättningar, HURDÅ-dokument, finns även att läsa vid <tt><url url="http://www.df.lth.se/~ukh/linux.html"></tt>. För tillfället finns endast <em><htmlurl url="http://www.df.lth.se/~ukh/HOWTO-sv/INFO-SHEET.html" name="Linux Informationsbladet"> (Linux INFO-SHEET)</em> och <em><htmlurl url="http://www.df.lth.se/~ukh/HOWTO-sv/META-FAQ.html" name="Linux Meta-FAQ"></em>, men det arbetas också på <em/Linux Installerings-HURDÅ (Linux Installation HOWTO)/, <em/Linux Kernel HOWTO/ och <em/Linux Sound HOWTO/.) <tag/Linux nyhetsgrupper/ Det finns ett flertal nyhetsgrupper för Linux på Usenet. Det är en god idé att följa åtminstone <tt/comp.os.linux.announce/ om du använder Linux. <tt/comp.os.linux.announce/ modereras av Lars Wirzenius. För att göra inlägg i nyhetsgruppen, skicka brev till <tt/linux-announce@news.ornl.gov/. Du kan ställa frågor rörande <tt/comp.os.linux.announce/ till Lars Wirzenius, <tt/wirzeniu@kruuna.helsinki.fi/. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.announce" name="comp.os.linux.announce"></tt> är en modererad nyhetsgrupp för kungörelser rörande Linux (nya program, bugg-fixar, etc). Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.answers" name="comp.os.linux.answers"></tt> är en modererad nyhetsgrupp i vilken <em/Linux FAQ/, HOWTO-dokumenten och annan dokumentation offentliggörs. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.setup" name="comp.os.linux.setup"></tt> är en omodererad nyhetsgrupp för diskussion om och problemlösning vid uppsättning av Linux-system. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.admin" name="comp.os.linux.admin"></tt> är en omodererad nyhetsgrupp för diskussion om administration av Linux-system. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.development.system" name="comp.os.linux.development.system"></tt> är en omodererad nyhetsgrupp specifikt för diskussion om utveckling av Linux-<bf/kärnan/. De ända frågorna rörande utveckling av applikationer som bör ställas här är de som är intimt knutna till kärnan. Alla andra utvecklingsfrågor är förmodligen vanliga Unix-utvecklingsfrågor och bör ställas till någon <tt/comp.unix/-grupp istället, såvida de inte är mycket Linux-specifika frågor rörande applikationer, då de bör ställas till <tt/comp.os.linux.development.apps/. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.development.apps" name="comp.os.linux.development.apps"></tt> är en omodererad nyhetsgrupp specifikt för diskussion om Linux-relaterad applikationsutveckling. Den är inte för diskussion om var man skaffar applikationer för Linux, ej heller ett diskussionsforum för de som vill ha applikationer för Linux. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.hardware" name="comp.os.linux.hardware"></tt> är för Linux-specifika frågor rörande hårdvara. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.networking" name="comp.os.linux.networking"></tt> är för Linux-specifika frågor rörande utveckling och konfigurering av nätverk. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.x" name="comp.os.linux.x"></tt> är för Linux-specifika frågor rörande X Windows. Nyhetsgruppen <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.misc" name="comp.os.linux.misc"></tt> är en omodererad nyhetsgrupp för all Linux-relaterad diskussion som inte hör hemma någon annanstans. I allmämhet skall man <bf/inte/ göra inlägg flera Linux-nyhetsgrupper samtidigt (s.k. crossposting). Det <bf/enda/ undantag då detta är lämpligt är ett tillfälligt inlägg mellan en av de omodererade grupperna och <tt/comp.os.linux.announce/. Hela vitsen med att dela upp <tt/comp.os.linux/ i flera grupper är att begränsa trafiken i de enskilda grupperna. De som inte följer denna regel kommer att få smaka flammorna utan nåd... (Översättarens kommentar: Svenska läsare är kanske också intresserade av <tt><htmlurl url="news:swnet.unix" name="swnet.unix"></tt>. Denna nyhetsgrupp är visserligen inte Linux-specifik, men behandlar ofta frågor som har med Linux att göra.) <tag/Andra nyhetsgrupper/ Anta inte att alla dina frågor är lämpliga för en Linux-nyhetsgrupp bara för att du kör Linux. Handlar din fråga egentligen om skal-programmering under alla Unix eller Unix-kopior? Fråga då i <tt>comp.unix.shell</tt>. Eller är det om GNU Emacs? Försök då med att fråga i <tt>gnu.emacs.help</tt>. Vidare, om du inte känner till någon annan grupp att fråga i, men du tror att det kan finnas, var då artig och fråga i ditt inlägg om det finns någon annan grupp som är lämpligare för din fråga. Åtminstone grupperna <tt/comp.unix.{questions,shell,programming,bsd,admin}/ och <tt/comp.windows.x.i386unix/ torde vara nyttiga för en Linux-användare. <tag/World-Wide Web/ Greg Hankins, <tt/gergh@cc.gatech.edu/, upprätthåller en WWW-hemsida för Linux-projektet. URL:en är <tt><url url="http://sunsite.unc.edu/LDP/linux.html"></tt>. <tag/Linux Journal/ En tidskrift kallad <em/Linux Journal/ lanserades för ett antal år sedan. Den innehåller artiklar avsedda för nästan alla svårighetsgrader och är avsedd att vara till hjälp för alla Linux-användare. Prenumeration kostar $22 i USA, $27 i Canada och Mexico och $32 överallt annars i världen, alla betalningar skrivna i USD. Frågor rörande prenumerationer kan ställas med e-post till <tt><htmlurl url="mailto:subs@ssc.com" name="subs@ssc.com"></tt> eller faxas till (USA) +1-206-782-7191 eller brevledes till Linux Journal, PO Box 85867, Seattle, WA 98145-1867, USA. Om du vill skicka ditt kreditkortsnummer med krypterad e-post, så har SSC en publik PGP-nyckel: <tt/finger info@ssc.com/. <tag/Kartorna (The Maps)/ Information om fri mjukvara tillgänglig för Linux kan du hitta i <em><htmlurl url="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/LSM.gz" name="Linux Software Map"></em>, som du kan hitta på <tt/sunsite.unc.edu/ i <tt>/pub/Linux/docs/LSM.gz</tt>. Information om icke-kommersiella projekt kan du hitta i <em><htmlurl url="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/Projects-Map/Projects-Map.gz" name="Projects Map"></em>, som då och då postas till <tt/comp.os.linux.announce/ och lagras vid <tt/sunsite.unc.edu/ i <tt>/pub/Linux/docs/Projects-Map/Projects-Map.gz</tt>. Information om kommersiella produkter kan du hitta i <em/Linux Commercial Products Map</em>, som då och då postas till <tt/comp.os.linux.announce/. </descrip> <sect>Att skaffa Linux <sect1>Linux FTP-värdar <p> En mer komplett lista över Linux FTP-värdar finns i <em><htmlurl url="http://www.df.lth.se/~ukh/HOWTO-sv/INFO-SHEET.html" name="Linux Informationsbladet (INFO-BLAD)"></em>. Det engelska originalet (<em/Linux INFO-SHEET/) kan du alltid hitta vid <tt/tsx-11.mit.edu/ i katalogen <tt>/pub/linux/docs/</tt>. En DVI-utgåva finns i <tt/INFO-SHEET.dvi/ och en PostScript-utgåva finns i <tt/INFO-SHEET.ps/. De viktigaste värdarna listas här; titta i <em/INFO-BLAD/ för värdar närmre dig (det finns många mirrors). <!-- \noindent\begin{tabular}{lll} {\bf Text-namn} & {\bf Numerisk adress} & {\bf Linux-katalog} \\\hline tsx-11.mit.edu & 18.86.0.44 & /pub/linux \\ sunsite.unc.edu & 152.2.22.81 & /pub/Linux \\ ftp.funet.fi & 128.214.248.6 & /pub/Linux \\ \end{tabular} --> <tscreen><verb> Text-namn Numerisk adress Linux-katalog ======================= =============== ============= tsx-11.mit.edu 18.86.0.44 /pub/linux sunsite.unc.edu 152.2.22.81 /pub/Linux ftp.funet.fi 128.214.248.6 /pub/Linux </verb></tscreen> Dessa ställen är de stora ``hem''-värdarna för Linux där de flesta uppladdningarna sker. Det finns många speglingar av dessa; var vänlig och använd den för dig (ur nätverksperspektiv) närmaste värden. <sect1>Linux på BBS:er <p> Då och då postar någon en lista över BBS:er som har Linux tillgängligt för nedladdning. Försök med dem om du inte kan köra FTP. Denna lista finns att hitta via FTP från <tt/tsx-11.mit.edu/ så som <tt>/pub/linux/docs/bbs.list</tt>. Du kan använda <tt/ftpmail/ (beskrivet annorstädes i detta dokument) för att hämta hem denna lista om du har tillgång till e-post. Annars kan du be en vän med tillgång till Internet att skaffa den åt dig. <sect1>Linux på fysisk media <p> Linux distribueras av flera företag på fysisk media, mestadels på CD-ROM. Läs <em/Distribution-HOWTO/, regelbundet postad till <tt/comp.os.linux.announce/ och tillgänglig via FTP från <tt/sunsite.unc.edu/ så som <tt>/pub/Linux/docs/HOWTO/Distribution-HOWTO</tt>. <sect1>AFS <p> Linux finns tillgängligt via AFS genom montering (mounting) av volymen <tt/project.linux/ från <tt/sipb.mit.edu/. <sect1>Kommersiella nätverk <p> GEnie speglar det mesta av <tt/tsx-11.mit.edu/ och <tt/sunsite.unc.edu/. Compu$erve har också några Linux-arkiv. <sect1>Mailservers och liknande <p> Sunsite har en <tt/ftp-mail/-tjänst att erbjuda --- skicka e-post till <tt><htmlurl url="mailto:ftpmail@sunsite.unc.edu" name="ftpmail@sunsite.unc.edu"></tt>. <sect>Linux-distributioner <p> Upphovsmannen till Linux distribuerar bara Linux så som en kärna. Andra har ställt samman ``distributioner'' som kan användas. Dessa distributioner lägger samman kärnan som den kom från upphovsmannen med annan mjukvara för att tillhandahålla ett komplett och fungerande system. De flesta ``release'' innehåller både applikationsprogram och systemprogram och tillhandahåller på så sätt en ``paketlösning'' för Linux. Det finns ett antal Linux-distributioner vilka finns att hitta på olika ställen. Sunsite speglar nästan alla distributioner i <tt><htmlurl url="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/distributions/" name="/pub/Linux/distributions"></tt>. De fritt tillgängliga distributioner som brukar rekommenderas mest är <em/Red Hat/, <em/Debian/ och <em/Slackware/. Dessa finns alla gratis på Internet och säljs också på disketter och CD-ROM. Det finns också andra Linux-distributioner. De flesta kommersiella Linux-distributörer annonserar dessutom i <em/Linux Journal/. <sect>Linux-mailinglistor <p> Används mestadels för diskussion mellan utvecklare av nya funktioner och testare av prerelease-versioner. Se i FAQ för adresser. Skicka brev till <tt><htmlurl url="mailto:majordomo@vger.rutgers.edu" name="majordomo@vger.rutger.edu"></tt> med ordet <tt/help/ i själva brevet varpå du kommer att få ett brev som förklarar hur man abonnerar på någon av alla de Linux-mailinglistor som finns där. Spara detta brev då det talar om för dig hur du avbeställer abonnemanget (s.k. unsubscribe) på listorna - om du skickar störande meddelanden till listan där du klagar över att du inte kan komma bort från den (därför att du inte följde instruktionerna i brevet som talade om för dig hur du skulle göra) så kommer du sannolikt få känna på flammorna på grund av att du slösar internationell bandbredd och pengar. (Översättarens kommentar: Det finns ett par svenska mailinglistor dedikerade för Linux som tillhandahålls av olika användargrupper, t.ex <em><htmlurl url="http://www.kajen.com/~martins/sslug/" name="Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG)"></em> och <em><htmlurl url="http://www.rbk.sollentuna.se/~dan_95/lugis/" name="Linux User Group In Sweden (LUGIS)"></em>. Länkar kan du hitta på URL <tt><url url="http://www.df.lth.se/~ukh/linux.html"></tt>.) <sect>Dokumentation för olika program <p> Många program kommer med någon sorts dokumentation, ofta i en fil kallad <tt/README/ eller liknande. Det är en <bf/mycket/ god idé att läsa dem noggrant. Det är tråkigt att se (och svara på) frågor som redan är besvarade i dokumentationen. <sect>Mer dokumentation <p> <em/Linux Documentation Project/ arbetar på en hel del dokumentation. Över 1600 sidor dokumentation i bok-form har redan blivit offentliggjorda och en stor samling <tt/man/-sidor har också släppts, och mer är att vänta. Kolla <tt><htmlurl url="ftp://sunsite.unc.edu/pub/Linux/docs/LDP/" name="sunsite.unc.edu:/pub/Linux/docs/LDP"></tt> för dokument skrivna av LDP. LDP tillhandahåller också alla HOWTO:s som beskrevs ovan. <sect>Att hålla sig ā jour med de senaste releasen <p> Viktiga nya release, program och portningar kungörs normalt i <tt><htmlurl url="news:comp.os.linux.announce" name="comp.os.linux.announce"></tt>. Gör en <tt/finger torvalds@klaava.helsinki.fi/ eller <tt/finger @linux.cs.helsinki.fi/ för att få lite upplysningar om den senaste kärnan. <sect>Detta dokument <p> Den senaste <em/engelska/ utgåvan av detta dokument torde alltid gå att hämta från <tt><url url="http://sunsite.unc.edu/LDP/linux.html"></tt>. <sect>Rättsligt <p> Varumärken tillhör respektive ägare. Tillfredsställelse ej garanterad. Inga garantier för detta dokument. Ingenting om förbjudet. Innehållet i detta dokument är placerat i public domain, men om du citerar det, var då hygglig och ge referenser till dina källor. </article>